top of page
744.jpg

Chickenpox

โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดเชื้อไวรัส Varicella (varicella-zoster virus) ที่ติดต่อผ่านทางอากาศ ทางการหายใจ (airborne transmission) เป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปี มักพบมากในช่วงหน้าหนาว มีระยะฟักตัวนานประมาณ 10-21 วัน โดยผู้ป่วยจะสามารถแพร่โรคได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงก่อนผื่นขึ้น จนกระทั่งผื่นแห้งเป็นสะเก็ดทั้งหมด อาการที่พบได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ผื่นจะเป็นตุ่มแดง และเปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำใส เริ่มจากใบหน้า ลำตัว หรือแม้กระทั่งในบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก หลังจากที่หายจากโรคแล้ว เชื้อจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทและทำให้เกิดโรคงูสวัดในภายหลัง โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เคยเป็นโรคแล้วมักจะไม่กลับเป็นซ้ำอีก อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น คือติดเชื้อบริเวณเยื่อหุ้มสมอง (encephalitis) หรือติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน (secondary bacterial infections) สถิติในช่วงปี พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย พบผู้ป่วยจำนวน 18,382 ราย โดยคิดเป็นอัตราป่วย 27.78 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 0-4 ปี คิดเป็น 22.4% และ 10-14 ปี คิดเป็น 15.7%  นอกจากนั้นมีการศึกษาด้านระบาดวิทยาในระดับโลก พบว่า อายุน้อยกว่า 5 ปี มีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากที่สุด

Chickenpoxcover

     องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เริ่มมีการใช้วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ในปี พ.ศ. 2541  การฉีดวัคซีนสามารถลดโอกาสการติดเชื้อ ลดระยะเวลาการเจ็บป่วย หรือลดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อไวรัส โดยมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีน พบว่า หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคจำนวน 1 เข็ม สามารถป้องกันการติดโรคได้ ประมาณ 76-85% และสูงถึง 100% หลังจากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม รวมไปถึงลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลได้มากกว่า 95% และมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในระยะยาว พบว่า ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นยังสูงมากกว่า 90% ในระยะเวลานานถึง 10 ปี

ข้อบ่งชี้

  • บุคคลทั่วไป ที่ไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยด้วยอีสุกอีใส หรือตรวจไม่พบภูมิต้านทาน หรือหรือไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันจนครบ 2 เข็ม

  • บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีประวัติเป็นอีสุกอีใสมาก่อน หรือตรวจพบว่าไม่มีภูมิต่อโรค (negative varicella IgG)

  • ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโรคอีสุกอีใส และมีประวัติการฉีดวัคซีนไม่แน่ชัด หรือตรวจแล้วไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรค ควรได้รับวัคซีนภายใน 96 ชั่วโมงหลังสัมผัสผู้ป่วย

"ถ้าต้องการจะปรึกษาเรื่องรับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ติดต่อมาได้เลยที่ Chiang Mai Wellness Clinic"

Chickenpox, also known as varicella, is a viral infection caused by the varicella-zoster virus that spreads through airborne transmission, typically throughout the year but more commonly during the colder months. The incubation period is approximately 10-21 days, during which the infected person can spread the disease from 48 hours before the rash appears until all the blisters have crusted over.

Eng Ver Chickenpox

Common symptoms include fever, headache, general body aches, and a characteristic rash starting as red spots and progressing to clear fluid-filled blisters. The rash can appear on the face, trunk, and even in the mouth or genital area. After recovery, the virus remains dormant in nerve tissue and can later cause shingles (herpes zoster).

In Thailand, in the year 2023, there were 18,382 reported cases of chickenpox, with an incidence rate of 27.78 per 100,000 population. The highest affected age groups were children aged 0-4 years (22.4%) and 10-14 years (15.7%). Globally, studies have shown that children under 5 years old are at the highest risk of infection.

 

The World Health Organization (WHO) recommends initiating chickenpox vaccination since 1998. Vaccination can significantly reduce the risk of infection, shorten the duration of illness, and lessen its severity if contracted. Studies have demonstrated that after receiving one dose of the vaccine, protection against the disease is approximately 76-85%, rising to nearly 100% after completing two doses. Vaccination also reduces the likelihood of hospitalization by more than 95% and maintains high long-term immunity of over 90% for up to 10 years.

Indications for vaccination include:

  • Individuals without a history of chickenpox illness or laboratory evidence of immunity.

  • Healthcare personnel lacking prior chickenpox history or evidence of immunity.

  • Those with a history of exposure to chickenpox and uncertain vaccination status or no evidence of immunity should receive the vaccine within 96 hours of exposure.

For consultations or further information about chickenpox vaccination, please contact Chiang Mai Wellness Clinic through the following channels: Chiang Mai Wellness Clinic

bottom of page