top of page
Banner

Dermal filler

Dermal Filler Experts in Chiang Mai: Chiang Mai Wellness Clinic

What is a dermal filler?

ฟิลเลอร์ หรือสารเติมเต็ม เป็นการฉีดสารประเภทกรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic Acid) เพื่อเติมเต็มโครงสร้างของผิวที่สูญเสียไป

A dermal filler is a cosmetic injectable that utilizes hyaluronic acid to add volume, fill in deep wrinkles, or contour the facial shape for a more youthful appearance.

ฉีดฟิลเลอร์บริเวณไหน ช่วยเรื่องอะไรบ้าง?

1. ฟิลเลอร์ใต้ตาช่วยลดปัญหาใต้ตาคล้ำ ใต้ตาลึก 

เมื่ออายุมากขึ้น การสร้างคอลลาเจนและโปรตีนอื่นๆในชั้นผิวลดลง ทำให้ผิวใต้ตาบางลงจนเห็นเส้นเลือดชัดเจนขึ้น จึงเห็นได้ว่าใต้ตาดูคล้ำ ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความหมองคล้ำของผิวจะไม่สามารถแก้ไขใต้ตาคล้ำจากสาเหตุนี้ได้ การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาจึงเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ทั้งลดความหมองคล้ำ ลดริ้วรอยและทำให้ผิวใต้ตาเรียบเนียนขึ้น 

นอกจากนี้ในผู้ที่มีเบ้าตาลึกหรือมีปัญหาถุงใต้ตา การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาจะช่วยให้ใบหน้าดูละมุน อ่อนเยาว์และสดชื่นขึ้น 

2. ฟิลเลอร์ขมับช่วยแก้ไข ขมับลึก ขมับตอบ

ขมับเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สูญเสียโครงสร้างผิวอย่างชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้น การฉีดฟิลเลอร์ขมับจะช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลงอย่างสังเกตได้ นผู้ที่มีขมับลึก การฉีดฟิลเลอร์ขมับจะทำให้ใบหน้าโดยรวมสมดุลมากขึ้น และช่วยลดปัญหาริ้วรอยหางตา

3. ฟิลเลอร์คาง

ช่วยแก้ไขคางสั้น คางตัด คางไม่ได้รูป และช่วยให้ใบหน้าดูเรียวและได้สัดส่วนมากขึ้น

4. ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

แก้ไขร่องแก้มลึก ทั้งจากการสูญเสียโครงสร้างผิวจากอายุที่เพิ่มขึ้นหรือความหย่อนคล้อย ช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์

5. ฟิลเลอร์ปาก

แก้ไขริ้วรอยที่ปาก ปากคล้ำ ริมฝีปากบาง การฉีดฟิลเลอร์ปากช่วยให้ปากดูชุ่มชื้น อิ่มฟู  และยังช่วยปรับรูปปากให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ

Where to inject filler?

1. Under Eye Filler

Used to address dark circles and deep under-eye hollows caused by the thinning of the skin and increased visibility of blood vessels with age. Skincare products targeting skin pigmentation cannot effectively treat dark circles resulting from this issue. Under eye filler injections precisely target this concern by reducing dark circles, minimizing wrinkles, and smoothing the skin under the eyes. Additionally, for individuals with deep-set eyes or under-eye bags, under eye filler injections help achieve a smoother, more youthful, and refreshed appearance.

2. Temporal Filler

The temples are another area where loss of skin structure becomes noticeable with age. Temporal filler injections help rejuvenate the face, making it appear younger and more vibrant. In individuals with deep temples, filler injections create a more balanced facial appearance and help reduce crow's feet wrinkles.

3. Chin Filler

Used to correct a short or undefined chin, enhancing facial proportions and creating a slimmer and more balanced facial appearance.

4. Cheek Filler

Addresses deep cheek hollows resulting from age-related loss of skin structure or sagging. Cheek filler injections help restore youthful volume and make the face appear more rejuvenated.

5. Lip Filler

Targets wrinkles around the lips, dark lips, and thin lips. Lip filler injections provide moisture, plumpness, and fullness to the lips, while also reshaping them to desired proportions.

ฉีดฟิลเลอร์อันตรายหรือไม่?

09.png

     ฟิลเลอร์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาเป็นสารที่สามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ หากฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคที่ถูกต้องและในปริมาณที่เหมาะสมถือว่าเป็นหัตถการที่ปลอดภัย ผลข้างเคียงจากการฉีดฟิลเลอร์ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สารที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถสลายไปได้เอง เกิดจับตัวเป็นก้อน ทำให้ผิวขรุขระหรืออักเสบได้ อีกสาเหตุหนึ่งคือไม่ได้ฉีดโดยแพทย์ผู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้เกิดการอุดตันของฟิลเลอร์ นำไปสู่การอักเสบ ติดเชื้อ หรืออาจเกิดเนื้อตายหรือตาบอดได้

Is filler injection dangerous?

    Fillers that have been certified by the FDA are substances that can naturally dissolve over time. If injected by experienced aesthetic doctors using proper techniques and in appropriate quantities, it is considered a safe procedure. The majority of side effects from filler injections are due to the use of non-standardized substances, which cannot naturally dissolve and may clump together, causing skin roughness or inflammation. Another cause is injection by unqualified individuals, leading to filler blockages that can result in inflammation, infection, or even tissue necrosis or blindness.

Where to get dermal fillers in Chiang Mai, Thailand?

    To get affordable and safe dermal fillers, please reach out to Chiang Mai Wellniss Clinic via phone at 064-2539164, Email: chiangmaiwellnessclinic@gmail.com, WhatsApp, or the chat box on our website. Experienced aesthetics and professional medical staff provide services in both Thai and English. Comprehensive aesthetic clinic with convenient location and plenty of parking space.

     การฉีดฟิลเลอร์เป็นหัตถการที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคนิคของแพทย์เป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ รูปหน้าโดยรวมสมดุลและเป็นธรรมชาติ ที่เชียงใหม่เวลเนสคลินิกฉีดฟิลเลอร์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านหัตถการความงามและการปรับรูปหน้ากว่า 11 ปี แพทย์จะเลือกชนิดของฟิลเลอร์ที่เหมาะสมกับบริเวณและความกังวลของผู้รับบริการ ไม่ให้ฉีดในปริมาณที่มากเกินไป นอกจากนี้ทางคลินิกใช้ฟิลเลอร์ที่รับจากบริษัทโดยตรง สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนฉีดได้

ฉีดฟิลเลอร์ที่เชียงใหม่เวลเนสคลินิกดีอย่างไร?

     Dermal filler injection is a procedure that heavily relies on the expertise and technique of the doctors to ensure safety and satisfactory results, achieving overall facial balance and a natural appearance. At Chiang Mai Wellness Clinic, filler injections are performed by experienced doctors, with over 11 years of experience in aesthetic procedures. Our doctors have experience in both Asian and Western facial features. The type of filler will be carefully selected for the specific area and concerns of the patient, using the lowest effective amount of filler. Moreover, the clinic utilizes fillers supplied directly from manufacturers. Product verification will be conducted prior to injection.

     Chiang Mai Wellness Clinic provides modern facilities, with all medical procedures conducted in private rooms. Our professional medical providers and staff offer services in both Thai and English at reasonable price. 

Why choose filler injection at Chiang Mai Wellness clinic?

How much do dermal fillers cost in Chiang Mai, Thailand?

     The prices vary among aesthetic clinic in Chiang Mai province or Northern Thailand depending on the types of fillers, doctor experience, and promotion

     At Chiang Mai Wellness Aesthetic Clinic, we offers reasonable priced cosmetics procedures by experienced doctors. The price of dermal fillers are below:

  • Juvederm 14,990 THb/ 1 cc

  • Rastylane 11,990 THb/ 1 cc

  • Neuramis 3,990 THb/ 1 cc

     However, the price is subject to change due to various promotions. Please contact us for the current promotion.

How many CCs of filler do I need?

     Determining the CCs of filler needed depends on the area being treated, the severity of volume loss or wrinkles, and your desired outcome. In general, smaller areas such as the lips or fine lines may require only 1-2 CCs, while larger areas such as the cheeks or temples may require multiple CCs. 

     The exact amount of filler needed should be assessed by our doctors. Please contact us for a consultation to discuss your treatment goals and budget. The consultation is free of charge.

How to prepare for a filler injection?

  1. Research aesthetic clinics and doctors experienced in administering Botox injections. Schedule a consultation. If you are looking for Botox treatment in Chiang Mai, Thailand. Feel free to contact us.

  2. Discuss any concerns and your desired outcome with our doctor before undergoing the procedure. The doctor can tailor the treatment plan to meet your expectations.

  3. Inform the doctors about any medical conditions, allergies, medications you're taking (including over-the-counter and dietary supplements), and any previous dermal filler treatments, including the types of fillers used.

  4. Avoid Blood-Thinning Medications such as aspirin, ibuprofen, or herbal supplements for about a week before Botox injection to minimize the risk of bruising or bleeding. However, always consult with your medical provider before stopping any medications.

  5. Avoid alcoholic beverages for at least 24 hours before the treatment.

Frequently asked questions

1. Can dermal fillers helps with forehead wrinkle?

Answer: Dermal fillers are not typically used to directly address forehead wrinkles. Forehead wrinkles, which are often caused by repetitive facial expressions and a loss of collagen and elastin in the skin, are typically treated with Botox injections. 

2. Does facial filler injection painful?

Answer: The experience of pain can vary from person to person. Generally, most people have minimal discomfort during the procedure. The needles used are very fine, and ice pack will be applied before the treatment, so any discomfort is often mild and brief. Our previous customers have had wonderful experiences with minimal discomfort.

3. What are other cosmetic procedures do we offer?

Answer: We are an absolute care clinic for aesthetics. We offer services including wrinkle reduction, skin booster and rejuvenation, facial shaping, skin tightening, vitamin IV drip, hair removal, and body sculpting, and aesthetic medical advice. Please see our list of procedure for more information.

bottom of page