top of page
744.jpg

Influenza

ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก โดยอัตราการป่วยในวัยเด็กสูงถึง 30% แต่ในผู้ใหญ่พบการอัตราป่วยประมาณ 5-10% ประเทศไทย หรือประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น จะพบการระบาดได้ตลอดปี แต่จะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว

ปก Blog-3.png

     การติดต่อของโรคนี้ติดต่อโดยละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย (droplet transmission) จากการไอหรือจามรดกัน ผู้ป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคได้ก่อนมีอาการผิดปกติอย่างน้อย 1 วัน และผู้ที่รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ไปแล้วจะปรากฏอาการได้ในช่วง 1-4 วันหลังจากได้รับเชื้อ 

 

อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และปวดเมื่อย โดยในช่วงแรกมักแยกยากกับไข้หวัดธรรมดาทีเกิดจากไวรัสชนิดอื่นๆ

คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน

     แนะนำให้ฉีด 1 เข็มทุกๆ ปี โดยในประเทศไทยแนะนำให้ฉีดในช่วงเดือน เมษายนหรือพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนในประเทศไทย โดยวัคซีนชนิดนี้แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป 

     ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น สามารถป้องกันการติดเชื้อประมาณ 55-76%  ล่าสุดมีการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดโดสสูง (high-dose influenza vaccine) ซึ่งในไทยแนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป 

    ส่วนผลข้างเคียงที่พบนั้น คือมีไข้ (30.2%) อ่อนเพลีย (28.9%) ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดนั้นพบได้ 13.5-16.8%

    กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่รุนแรง โดยประชากรกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีทุกปี ได้แก่

 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น

  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด

  • โรคหัวใจ

  • โรคทางระบบไหลเวียนโลหิต เช่นโรค sickle cell

  • มะเร็ง 

  • โรคไตเสื่อมเรื้อรัง

  • โรคเบาหวาน

 • หญิงตั้งครรภ์

 • บุคลากรทางการแพทย์

"ถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้เลยที่ Chiang Mai Wellness Clinic"

Influenza, commonly known as the flu, is a globally prevalent disease. The rate of infection in children can be as high as 30%, whereas in adults it ranges from 5-10%. In Thailand, as well as in other countries situated in the Southeast Asian region, outbreaks can occur throughout the year, with a higher prevalence during the rainy and winter seasons.

Eng Ver Flu

Vaccination Recommendations:

This disease is transmitted through respiratory droplets, such as those released when coughing or sneezing. Infected individuals can spread the virus before showing any symptoms, for at least one day, and symptoms typically appear 1-4 days after exposure.

 

Common symptoms include fever, cough, sore throat, runny nose, headache, fatigue, and body aches. Initially, it can be challenging to distinguish these symptoms from those caused by other types of viruses.

It is recommended to receive a flu shot annually. In Thailand, vaccinations are recommended starting from April or May, just before the rainy season begins. This type of vaccine is recommended for individuals aged 6 months and older.

 

The effectiveness of the influenza vaccine can prevent infection by approximately 55-76%. Recently, a high-dose influenza vaccine has been introduced, recommended for individuals aged 65 and older in Thailand.

 

Common side effects of the vaccine include fever (30.2%), fatigue (28.9%), and soreness, swelling, or redness at the injection site (13.5-16.8%).

 

Groups at Risk:

Certain populations are at higher risk of severe influenza infection and are therefore advised to receive the flu vaccine annually, including:

 • Children aged 6 months and older

 • Individuals aged 65 and older

 • Individuals with chronic conditions such as:

 • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma

  •  Heart disease

  •  Blood circulation disorders such as sickle cell disease

  •  Cancer

  •  Chronic kidney disease

  •  Diabetes

 • Pregnant women

 • Healthcare workers

bottom of page